8 Sektorer på OMX


Välkommen till en genomgång av de olika sektorerna på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är en av världens största börser och noterar många av Sveriges största företag. För att förstå utvecklingen av dessa företag och branscher, är det nödvändigt att titta på dem i relation till varandra och inom sin branschsektor. I den här artikeln kommer vi att gå igenom de 8 tydligt definierade sektorerna på Stockholmsbörsen, inklusive energisektorn, råvarusektorn, industrisektorn och andra, och ta en djupdykning i deras specifika egenskaper och utveckling.

Som bekant kan man få mycket information genom att följa de olika index som finns listade på världens alla börser. Tittar vi till exempel på OMX så har vi ju OMXS30 som listar den samlade utvecklingen av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Vad dessa bolag har gemensamt är alltså att de är noterade på samma börs och de är alla stora till storleken. Där slutar ofta likheterna. Vill vi istället titta på bolag som är mer likasinnade och verkar inom samma industri så måste vi använda oss av någonting som heter sektorer. På såväl svenska som flera internationella börser brukar man använda sig av 8 tydligt definierade sektorer. VI ska nu titta på dessa 8 sektorer och hur dessa sektorer ter sig på stockholmsbörsen.

Energi

Energisektorn är en så kallad cyklisk sektor, vilket innebär att den påverkas av konjunkturen. Har vi högkonjunktur så kommer ekonomin att gå på högvarv och efterfrågan på energi kommer att öka. Tittar vi på energisektorn som helhet så handlar mycket så klart om oljepriset. Vi är fortfarande mycket beroende av oljan för vår energiproduktion och tillgången på olja avgör ofta hur stora marginalerna blir i energisektorn. Vill man dock investera på längre sikt så är energisektorn mycket intressant ur det hänseendet att många politiska beslut har fattats och många fler väntas. Politikerna vill styra oss mer mot förnybara energikällor, så som vindkraft, solkraft och vattenkraft. Energibolagen lyfter fram sina gröna alternativ mer och mer och även konsumenterna blir mer medvetna.

Råvaror

Råvarusektorn är också en cyklisk sektor, precis som energisektorn. Råvaror kan vara allt från metaller till skog. I Sverige har vi en betydande råvarusektor med våra stora gruvbolag samt skogsbolagen som också är stora till storleken. Råvarusektorn är en relativt exportberoende sektor då mycket av det som produceras går till utlandet för vidare förädling eller för att bli en del av dessa länders produktion. I Sverige handlar inte råvarusektorn sp mycket om att hitta fyndigheter, till exempel guld, utan att på ett effektivt sätt kunna producera järn, och stål, odla skog och jordbruksprodukter. Det finns i och för sig ett fåtal bolag på Stockholmsbörsen som sysslar med prospektering av oljefyndigheter utomlands, men sett till börsen i helhet så finns det väldigt så inslag av den  sorten på OMX.

Industri

Industrisektorn i Sverige är stark. Den vilar på en stark tradition och Sverige är och har länge varit ledande inom vissa områden. Stora globala företag som SKF har vuxit fram ur den svenska industrisektorn och ser man på Stockholmsbörsen idag så utgör tillverkningsindustrin hela 20% av det svenska näringslivets totala förädlingsvärde. TIll industrisektorn räknas också motorfordonsindustrin, vilket är en bransch som ökat mycket på senare år. Industrisektorn följer väl konjunkturen och är alltså en så kallad cyklisk sektor. Det är även en mycket exportberoende sektor då mycket av det som produceras, speciellt inom  stål- kemi- och skogsindustrierna, exporteras utomlands.

Konsumentsektorn

Till konsumentsektorn räknas bolag vars målgrupp är slutkonsumeterna. Sektorn är så klart extremt konjunkturkänslig och påverkas också av politiska beslut, så som marginalskatter, med mera. Dessutom påverkas sektorn av valutakurser. Allt eftersom konsumenterna handlar mer och mer på nätet så suddas de traditionella nationella gränserna ut och vi väljer i större utsträckning att handla från den butik som ger oss bäst pris – oavsett vart i världen den är belägen. Alltså är det valutakurser som styr, tillsammans med den svenska kronans generella köpkraft i andra länder. Det finns många tydliga faktorer som påverkar konsumentsektorn. En sådan faktor är bostadsmarknaden. Man kan tydlig se att en mer osäker bostadsmarknad skapar en mer dämpad efterfrågan i konsumentsektorn.

Hälsovård

Hälsovårdssektorn är en så kallad defensiv sektor. Det innebär att den inte påverkas på samma sätt som cykliska sektorer av det rådande konjunktursläget. För att ta ett exempel; människor kommer behöva mediciner oavsett om de har mindre pengar i plånboken. På Stockholmsbörsen finns det en hel del stora bolag inom hälsovårdssektorn att investera i. Dessa aktier eller fonder är bra att ha i sin portfölj för att skapa en diversifierad portfölj. Även om dessa bolag inte kommer att se en lika kraftig uppgång vid en högkonjunktur, som till exempel ett bolag inom konsumentsektorn, så kommer de heller inte att se en lika kraftig nedgång när konjunkturen vänder nedåt.

Finans

Inom finanssektorn finner vi banker och finansiella institut, med mera. Även investmentbolag. Att investera i ett investmentbolags aktier är ju lite som att investera i en fond, då investmentbolaget till viss del agerar som en fondförvaltare. Finanssektorn i Sverige har gått bra de senaste åren och ingen har väl undgått de stora vinsterna bankerna gjort på bolånen. Marknadsräntan har varit rekordlåg men bankerna har ändå lyckats hålla bolåneräntorna relativt höga och på så sätt skapat gigantiska marginaler och tjänat bra med pengar. Återstår att se vad som händer nu när räntan väntas stiga. Dessutom har ju bostadsmarknaden stannat av lite i sin framfart vilket också påverkar finanssektorns utveckling.

Fastighet

Fastighetssektorn rymmer bolag som verkar inom fastighetsbranschen. Denna sektor är vad som kallas en sencyklisk sektor. Det innebär att sektorn reagerar senare än det cykliska sektorerna på svängningarna i konjunkturen. Det är alltså tröghet i rörelserna. Detta beror på att byggbolagen jobbar med långa projekt och man hinner helt enkelt inte reagera på konjunkturen på samma sätt som till exempel konsumentsektorn. Stockholmsbörsen har många stora byggbolag och många bolag både bygger och förvaltar fastigheter. Staten har nyligen gått in och inför bland annat amorteringskrav för bostadsköpare. Även om nyproduktion har tillåtits göra undantag för dessa regler så har den generella efterfrågan på bostadsmarknaden dämpats. Mycket också på grund av att priserna steg så kraftigt fram tills nyligen.

IT

IT-sektorn i Sverige växer. IT-sektorn växer globalt och här finns det fina investeringar att göra för den som har rätt känsla för affärer. Sektorn är innovationsdriven men har också bra marginaler och kassaflöden generellt. Sedan IT-bubblan i Sverige vid millennieskiftet så har investerare i Sverige varit lite avvaktande till att investera för tungt i sektorn, men detta har börjat ge med sig på senare år.

Informationsteknik

Informationstekniksektorn är en annan viktig sektor på Stockholmsbörsen och är en av de mest expansiva sektorerna idag. I den här sektorn finns bolag som arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av datorer, programvara, telekommunikationsteknik och elektroniska enheter. Informationstekniksektorn är inte cyklisk som de flesta andra sektorer utan är mer lik en tillväxtsektor där det råder en kontinuerlig efterfrågan. På Stockholmsbörsen har vi flera stora bolag som arbetar inom informationsteknik, som Ericsson och H&M System. För den som är intresserad av att investera i den här sektorn kan det vara intressant att titta på teknisk analys och värderingar för att förstå den underliggande utvecklingen.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssektorn är en annan viktig sektor på Stockholmsbörsen. I den här sektorn finns bolag som arbetar med tillverkning och försäljning av mediciner, medicinteknisk utrustning och tjänster inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdssektorn är en viktig sektor då det alltid kommer finnas efterfrågan på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård, och den här sektorn är inte påverkad av konjunkturen på samma sätt som många andra sektorer. På Stockholmsbörsen har vi flera stora bolag som arbetar inom hälso- och sjukvård, som AstraZeneca och Swedbank Robur.

Fastigheter

Fastighetssektorn är en annan sektor på Stockholmsbörsen där det finns bolag som arbetar med förvaltning, utveckling och försäljning av fastigheter. Fastigheter är en tillgångsklass som har växt fram som en säker investering. Detta eftersom människor alltid kommer behöva bostäder, kontor och butiker. På Stockholmsbörsen har vi flera stora bolag som arbetar inom fastighetssektorn, som Hufvudstaden och Castellum. För den som är intresserad av att investera i fastigheter är det viktigt.

Recent Content